DARMOWA DOSTAWA OD 130 ZŁ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego www.walizki.foresco.pl. Poprzez Sklep Internetowy, PJ TRADING Sp. z o.o. umożliwia Klientom oraz innym użytkownikom Sklepu Internetowego, zwłaszcza Konsumentom, korzystanie z usług świadczonych przez PJ TRADING Sp. z o.o. drogą elektroniczną, a także zapoznanie się z oferowanymi produktami dostępnymi na stronie www.walizki.foresco.pl, a następnie zawarcie umowy sprzedaży. PJ TRADING Sp. z o.o. dba o prawa użytkowników Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Ustawy o Prawach Konsumenta. Żadne z zapisów Regulaminu nie ma na celu ograniczyć ani wyłączyć jakichkolwiek praw przysługujących użytkownikom Sklepu Internetowego zgodnie z Prawem Konsumenckim oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. W przypadku ewentualnych ograniczeń lub wyłączeń PJ TRADING Sp. z o.o. będzie stosować właściwe przepisy obowiązującego prawa.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.walizki.foresco.pl prowadzony jest przez
  PJ TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mariana Smoluchowskiego 1,20-474 Lublin, wpisaną za numerem 0001057429 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział. NIP: 9462732015.

Adresy korespondencyjne (biuro, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):
PJ TRADING Sp. z o.o.
Mariana Smoluchowskiego 1
20-474 Lublin

Poczta elektroniczna:  
sklep@foresco.pl

Kontakt telefoniczny: 
+48 881 472 720 (opłata wg stawki operatora)

2.       Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
b) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c) Sklep Internetowy – strona Internetowa działająca pod adresem elektronicznym
https://walizki.foresco.pl umożliwiająca zawieranie umów kupna sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentem.
d) Sprzedawca – PJ TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mariana Smoluchowskiego 1,20-474 Lublin, wpisaną za numerem 0001057429 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział. NIP: 9462732015.
e) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
f) Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
g) Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się w karcie produktu oraz w koszyku.
i) Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu Internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
j) Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
k) Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
l) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
m) Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
n) Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem 
https://webgate.ec.europa.eu/odr
o) Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy dostawę.
p) Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych.
r) Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
s) Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
t) Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem 
u) Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
v) Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: 
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
w) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
x) Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

y) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłączonym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

3.       Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader).

4.       Sprzedawca wyświetla Cenę Produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu lub usługi obok informacji o obniżonej cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w Sklepie Internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na www.walizki.foresco.pl w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

5.       Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Produktu z Umową na zasadach wynikających z Prawa Konsumenckiego, natomiast względem Przedsiębiorców z tytułu wady Produktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.       Sprzedawca umożliwia użytkownikom www.walizki.foresco.pl dostęp do opinii o Produktach wystawionych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zapewnia, że publikowane opinie o produktach pochodziły od osób, które używały danego Produktu lub go nabyły poprzez wysłanie ankiety odnośnie wystawienia opinii po złożeniu Zamówienia przez danego Klienta. W tym celu po dokonaniu zakupu Produktu przez Klienta, Sprzedawca w ramach realizacji Umowy z Klientem może przesłać na adres poczty elektronicznej (wskazanej przez Klienta) zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu otrzymania jego opinii o dokonanej sprzedaży. Klient posiada prawo do przekazania swej opinii poprzez wypełnienie przedmiotowej ankiety, jednakże przekazanie opinii jest dobrowolne.

7.       Sprzedawca umożliwia użytkownikom www.walizki.foresco.pl dostęp do opinii na temat Sprzedawcy wystawionych przez użytkowników przeglądarki Internetowej Google. Sprzedawca nie weryfikuje wystawionych tam opinii oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Opinie wystawione za pośrednictwem przeglądarki Internetowej Google nie dotyczą produktu oraz mogą, ale nie muszą pochodzić od klientów Sklepu Internetowego.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

§2 Zamówienia

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 5. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

§3 Sposoby i terminy płatności za towar

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  a) płatności elektroniczne obsługiwane przez serwis PAYNOW,
  b) pobranie pocztowe – płatność gotówką lub kartą płatniczą, u kuriera przy dostawie towaru,
  c) płatności elektroniczne obsługiwane przez serwis PayU,
  d) płatności elektroniczne odroczone PayPo oraz Twisto obsługiwane przez serwis PayU,
 2. Dostawcą usługi płatności drogą elektroniczną PAYNOW jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524
 3. Drugim dostawcą usługi płatności drogą elektroniczną, obsługującym również płatności odroczone, jest PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444
 4. W przypadku wybrania płatności elektronicznych (PAYNOW, PayU), płatność należy uregulować w terminie do 24 godzin od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

§4 Sposoby, terminy i koszty dostawy

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD oraz firmy InPost.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

a)       DPD – przesyłka kurierska,

b)      InPost – przesyłka kurierska,

c)       InPost – przesyłka kurierska za pobraniem,

d)      InPost – paczkomat,

 1. Wysyłka towaru realizowana jest w dni robocze w 24 godziny od momentu złożenia zamówienia dla przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy.
 2. Przy płatności przelewem, płatności elektronicznych (PAYNOW, PayU) termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Sprzedawca w ramach promocji może udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu, jak również w trakcie składania zamówienia.
 5. Koszt dostawy przesyłek podany jest w koszyku podczas realizacji zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§5 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556- 556 Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady,
  b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres: PJ Trading Sp. z o.o. Mariana Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin,
  b) w formie elektronicznej na adres: sklep@foresco.pl
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: numer zamówienia, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada, należy dostarczyć na adres: PJ TRADING Sp. z o.o. Mariana Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@foresco.pl lub pisemnie na adres: PJ TRADING Sp. z o.o. Mariana Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
  b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za zamówione opłacone u kuriera podczas odbioru przesyłki, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w formularzu zwrotu.

§7 Badanie satysfakcji klientów

1.     W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, Sprzedawca może umożliwić Konsumentom, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, wyrażanie opinii dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zakupionych Towarów za pośrednictwem narzędzi będących integralną częścią Sklepu Internetowego.

2.     W celu określonym powyżej Konsument otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie Internetowym oraz zakupionym produkcie, a w przypadku braku reakcji na taką wiadomość – przypomnienie o możliwości wystawienia opinii. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.

3.     Wystawienie przez klienta opinii nie wiąże się z przekazaniem jakichkolwiek danych podmiotom trzecim. Opinie Konsumentów przechowywane są na serwerach Sprzedawcy.

4.     Konsument w momencie wystawienia opinii nieodpłatnie przenosi na Sprzedawcę autorskie prawa majątkowe do utworu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego do zamieszczonej opinii, w szczególności do:

a)    rozpowszechniania opinii lub jej części przez publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie;

b)    wykorzystanie opinii lub jej części w kampaniach marketingowych Sprzedawcy;

c)     utrwalenie i zwielokrotnienie opinii lub jej części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

5.     Konsument upoważnia Sprzedawcę do korzystania z utworu bez oznaczenia twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych.

6.     Jednocześnie Konsument, udzielając licencji, zapewnia, że opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Konsument ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
 2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
  a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem,
  b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
  d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl 
 3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. T. Zana 38 c, 20-601 Lublin, https://www.ihlublin.pl
 4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl 
 5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej firmy PJ TRADING Sp. z o.o. do kontaktu w sprawach związanych ze sklepem Internetowym to: sklep@foresco.pl

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany danych Sprzedawcy wskazanych w regulaminie, w tym adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 listopad 2023 r.

 

 

Czego szukasz?
Proszę, wpisz słowo, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij "enter".
Kosz